Info
Logo Bocconi

ANASTASIA GIAKOUMELOU

Academic Fellow
Department of Finance
 

Courses a.y. 2019/2020

10247 MERGERS AND ACQUISITIONS
20256 MERGERS AND ACQUISITIONS