Info
Foto sezione
Logo Bocconi

ANASTASIA GIAKOUMELOU

Academic Fellow
Department of Finance